Lejupielādēt pdf formātā:

LTTA Kodekss attiecībā uz tiešajiem pārdevējiem


TIEŠĀS TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA RĪCĪBAS KODEKSS ATTIECĪBĀ UZ TIEŠAJIEM PĀRDEVĒJIEM, STARP TIEŠAJIEM PĀRDEVĒJIEM UN STARP UZŅĒMUMIEM
A. VISPĀRĪGI

A.a. Darbības joma

Tiešās tirdzniecības uzņēmumu rīcības kodeksu attiecībā uz tiešajiem pārdevējiem, starp tiešajiem pārdevējiem un starp uzņēmumiem (turpmāk tekstā — „kodekss”) ir pieņēmusi Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija, kas ir Seldia — Eiropas Tiešās pārdošanas asociācijas — biedre, saskaņā ar Eiropas Tiešās tirdzniecības rīcības kodeksu attiecībā uz tiešajiem pārdevējiem, starp tiešajiem pārdevējiem un starp uzņēmumiem. Kodekss attiecas uz attiecībām starp tiešās tirdzniecības uzņēmumiem un tiešajiem pārdevējiem, starp tiešajiem pārdevējiem un starp tiešās tirdzniecības uzņēmumiem. Kodeksa mērķis ir tiešo pārdevēju aizsardzība, godīgas konkurences veicināšana brīva uzņēmuma ietvaros, tiešās tirdzniecības nozares peļņas iespēju ētiska reprezentācija un tiešās tirdzniecības publiskā tēla uzlabošana, kā galvenais mērķis ir pārdot kvalitatīvus produktus patērētājiem ar godīgiem noteikumiem un nosacījumiem.

A.b. Terminu skaidrojums

Šajā kodeksā:

1) tiešā tirdzniecība ir jebkāda tirdzniecības metode, kas pamatojas uz to, ka pārdevējs, turpmāk tekstā — „tiešais pārdevējs”, patērētājam izskaidro vai demonstrē produktu ārpus uzņēmējdarbības telpām, parasti patērētāja mājās, cita patērētāja mājās vai patērētāja darba vietā;

2) patērētājs ir jebkura fiziska persona, kura iegādājas produktus mērķiem, kas nav saistīti ar viņa īstenotu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesiju;

3) LTTA — Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija ir tiešās tirdzniecības uzņēmumu valsts asociācija, kas Latvijā pārstāv tiešās tirdzniecības uzņēmumus un kas ir Seldia — Eiropas Tiešās tirdzniecības asociācijas — biedre;

4) uzņēmums ir jebkāda uzņēmējdarbības vienība, kas tirgo produktus, kas saistīti ar prečzīmi, pakalpojumu zīmi vai identificējošu simbolu, izmantojot izplatīšanas sistēmu, kas balstās uz tiešo tirdzniecību un kas ir LTTA biedrs;

5) izplatīšanas sistēma ir jebkāda organizācija un metodes, kas izstrādātas produktu mārketingam;

6) tiešais pārdevējs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir tiešās tirdzniecības uzņēmuma izplatīšanas sistēmas biedrs un kas tirgo uzņēmuma produktus, veicina tirdzniecību vai sniedz atbalstu tirdzniecībā ārpus uzņēmējdarbības telpām, parasti patērētāja mājās, cita patērētāja mājās vai patērētāja darba vietā;

7) ieņēmumi ir jebkādi ienākumi, ko saņēmis tiešais pārdevējs. Ieņēmumi var būt komisijas maksas, tirdzniecības uzcenojums, noteiktie maksājumi, piemaksas, atlīdzības, bonusi vai cita veida ieņēmumi;

8) produkts ir jebkāda materiāla vai nemateriāla prece vai pakalpojums, kas ir paredzēts pārdošanai patērētājiem;

9) uzņēmējdarbības atbalsta materiāls ir jebkāda prece vai pakalpojums, kas izstrādāts, lai palīdzētu tiešajiem pārdevējiem veikt un attīstīt viņu uzņēmējdarbību, un kas ir:

a) paredzēts pārdošanai tiešajiem pārdevējiem vai tiek viņiem nodrošināts bez maksas un

b) nav paredzēts tālākpārdošanai patērētājiem;

10) maksa ir:

a) jebkāds maksājums naudā vai

b) jebkāds maksājums uzņēmējdarbības atbalsta materiālu iegādei,

ja šis maksājums tiešajam pārdevējam ir jāveic, iestājoties tiešās tirdzniecības uzņēmuma izplatīšanas sistēmā, vai periodiski kā nosacījums nepārtrauktai dalībai šajā izplatīšanas sistēmā;

11) darbinieku piesaiste ir jebkāda darbība, ko veic ar mērķi piedāvāt personai iespēju kļūt par tiešo pārdevēju;

12) kodeksa administrators ir neatkarīga persona vai iestāde, kuru ir iecēlusi LTTA, lai tā uzraudzītu, kā uzņēmumi ievēro LTTA kodeksu, un lai izskatītu sūdzības saskaņā ar kodeksu.

A.c. Uzņēmumi

Katrai LTTA dalības organizācijai ir jāņem vērā kodekss, lai tās tiktu uzņemtas un varētu turpināt dalību LTTA. Katrai LTTA dalības organizācijai ir prasīts publiski popularizēt dalību LTTA un šo kodeksu.

A.d. Tiešie pārdevēji

Tiešajiem pārdevējiem kodekss nav tieši saistošs, bet, lai tie varētu piedalīties uzņēmuma izplatīšanas sistēmās, tiem ir jāņem vērā kodekss vai rīcības noteikumi, kas atbilst tā standartiem.

A.e. Pašpārvalde

Kodekss ir tiešās tirdzniecības nozares pašpārvaldes pasākums. Tas nav likums, un tajā noteiktās saistības var pieprasīt tādu ētiskās rīcības līmeni, kas pārsniedz likumā noteiktās prasības. Tā neievērošana nerada nekāda veida civiltiesisko atbildību. Pārtraucot dalību LTTA, uzņēmumam vairs nav saistošs kodekss, kā noteikumi paliek piemērojami notikumiem vai darījumiem, kas radušies laikā, kad uzņēmums bija LTTA biedrs.

A.f. Tiesību akti

Uzņēmumiem un tiešajiem pārdevējiem ir jāņem vērā tiesību aktu prasības, un tādēļ kodeksā nav pārfrāzētas visas tiesību aktos noteiktās saistības.

A.g. Standarti

Kodeksā ir iekļauti ētiskās rīcības standarti tiešās tirdzniecības uzņēmumiem un tiešajiem pārdevējiem. Kodeksu ir ieteicams izmantot kā nozares standartu liecību.

A.h. Teritoriāla piemērošana

LTTA kā nosacījumu iestājai un nepārtrauktai dalībai LTTA, katram dalībniekam pieprasīs ņemt vērā: valstu kodeksus, ja uzņēmums ir valsts TTA biedrs; Eiropas kodeksus, ja uzņēmums Eiropas Ekonomikas Zonā (EEZ) nav valsts TTA biedrs; pasaules kodeksu, ja ārpus EEZ uzņēmums nav valsts TTA biedrs.

B. RĪCĪBA ATTIECĪBĀ UZ TIEŠAJIEM PĀRDEVĒJIEM

B.a. Tiešo pārdevēju atbilstība

Uzņēmumi kodeksa saturu paziņo visiem tiešajiem pārdevējiem. Lai tiešie pārdevēji varētu piedalīties uzņēmuma izplatīšanas sistēmā, tiem pieprasa ievērot kodeksu vai rīcības noteikumus, kas atbilst tā standartiem.

B.b. Darbinieku piesaiste

Uzņēmumi un tiešie pārdevēji saskarsmē ar iespējamajiem un esošajiem tiešajiem pārdevējiem neizmanto maldinošu vai negodīgu darbinieku piesaistes praksi.

B.c. Uzņēmējdarbības informācija

Informācijai, kādu uzņēmums sniedz tiešajiem pārdevējiem un iespējamajiem tiešajiem pārdevējiem par iespēju un ar to saistītajām tiesībām, pienākumiem un raksturīgajiem izdevumiem un izmaksām, ir jābūt rūpīgai un pilnīgai. Uzņēmuma mārketinga plāns ir caurskatāms, saprotams un nav maldinošs. Uzņēmumi iespējamajam darbiniekam nesniedz nepārbaudāmus faktus un neizsaka neizpildāmus solījumus. Uzņēmumi iespējamos darbiniekus ar tirdzniecības iespēju priekšrocībām nekad neiepazīstina nepatiesā vai maldinošā veidā.

B.d. Ieņēmumi

Visi tiešā pārdevēja ieņēmumi, izņemot noteiktos maksājumus, ir saistīti ar viņa veikto tirdzniecību patērētājiem un ar līdzīgu tirdzniecību, ko veic tiešie pārdevēji, attiecībā uz kuriem tam ir atbalsta un motivācijas pienākumi. Par pamatu tā ienākumiem var būt arī pirkumi personiskai lietošanai vai patēriņam saprātīgā daudzumā, ko veic tiešais pārdevējs un tiešie pārdevēji, attiecībā uz kuriem tam ir šādi pienākumi.

Uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst sniegt maldinošas ziņas par tiešo pārdevēju esošās un potenciālās pārdošanas apjomu vai ieņēmumiem. Potenciālajiem tiešajiem pārdevējiem sniegtajām norādēm par ieņēmumu prognozēm jābūt reālām un precīzām. Jebkādām ziņām par ieņēmumiem vai pārdošanas apjomiem ir jābūt pamatotām ar dokumentētiem faktiem.

B.e. Attiecības

Tiešā pārdevēja darbības sākumā uzņēmumi izsniedz tiešajam pārdevējam rakstveida līgumu, ko ir parakstījis gan uzņēmums, gan tiešais pārdevējs, vai rakstveida aktu. Rakstveida līgumā vai aktā ir jābūt iekļautai būtiskākajai informācijai saistībā ar attiecībām starp tiešo pārdevēju un uzņēmumu. Uzņēmumi informē tiešos pārdevējus par viņu likumā noteiktajām saistībām, tostarp visām piemērojamām licencēm, reģistrācijām un nodokļiem.

Uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst ļaunprātīgi izmantot tiešā pārdevēja privāto jomu, sociālo, intelektuālo vai emocionālo jutīgumu, ko var uzskatīt par izmantošanu.

B.f. Maksas

Uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst pieprasīt tiešajiem pārdevējiem vai iespējamajiem tiešajiem pārdevējiem veikt nepamatoti augstu iestāšanās maksu, maksu par reklāmas materiāliem vai citas maksas, kas saistītas vienīgi ar tiesībām piedalīties uzņēmuma darbībā.

Jebkurai maksai ir jābūt pamatotai. Izņemot sākuma jeb starta komplektu, uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst pieprasīt iegādāties jebkādus produktus, lai iesaistītos uzņēmuma darbībā. Perifēro vai papildu produktu vai pakalpojumu sniegšanai nav jākalpo par uzņēmuma vai tiešā pārdevēja peļņas avotu.

Uzņēmumi un to tiešie pārdevēji nedrīkst pieļaut, kad tiešais pārdevējs veic maksu, lai varētu piedalīties tiešās tirdzniecības uzņēmuma izplatīšanas sistēmā, un saņem ienākumus atkarībā no maksām, kādas maksā citi tiešie pārdevēji, kurus tas ir piesaistījis izplatīšanas sistēmai.

Jebkurām maksām, kas ir jāveic, lai kļūtu par tiešo pārdevēju, ir jābūt tieši saistītām ar saņemto materiālu, produktu vai pakalpojumu vērtību.

B.g. Privātuma ievērošana

Uzņēmumiem un tiešajiem pārdevējiem jākontaktējas ar tiešajiem pārdevējiem tikai saprātīgā manierē un laikā, lai izvairītos no uzmācīguma un, ja attiecināms, ievērojot attiecīgos valsts likumus. Tiešajiem pārdevējiem un uzņēmumiem jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu visas patērētāja, potenciālā patērētāja vai tiešā pārdevēja sniegtās privātās informācijas aizsardzību.

B.h. Tiesības izbeigt līgumu

Tiešais pārdevējs četrpadsmit kalendāro dienu laikā var izbeigt dalības līgumu bez jebkādām soda sankcijām, neminot nekādu pamatojumu.

Šādu tiesību izmantošanas laikposms sākas dienā, kad ir noslēgts dalības līgums. Tiešais pārdevējs par lēmumu izbeigt līgumu uzņēmumam paziņo rakstveidā.

Ja tiešais pārdevējs ir izmantojis tiesības izbeigt līgumu pēc tiešā pārdevēja pieprasījuma, uzņēmums atpērk visus produktus un uzņēmējdarbības atbalsta materiālus, kādus tiešais pārdevējs ir iegādājies, uzsākot darbību. Uzņēmums bez maksas atlīdzina visas summas, ko ir iemaksājis tiešais pārdevējs. Tomēr uzņēmumam nav pienākums atpirkt produktus un uzņēmējdarbības atbalsta materiālus, ja tie nav oriģinālā izskatā, jauni un nelietoti.

B.i. Atpirkšana

Neatkarīgi no tiešā pārdevēja tiesībām izbeigt līgumu (B.h.), ja tiešais pārdevējs nolemj izbeigt attiecības ar uzņēmumu, uzņēmumam ir jāatpērk visi produkti, kādus tiešais pārdevējs ir nopircis pēdējo divpadsmit mēnešu laikā.

Šādas atpirkšanas noteikums ir tāds, ka tiešais pārdevējs saņem vismaz 90% no iegādes cenas, atskaitot ieņēmumus vai ieguvumus, kādus tiešais pārdevējs ir saņēmis, pamatojoties uz atpakaļ atdodamo produktu iegādi. Tomēr uzņēmumam nav pienākums atpirkt produktus, ja:

– tie nav oriģinālā izskatā, jauni un nelietoti. vai

– tie vairs nav atkārtoti komerciāli pārdodami, jo tiem ir beidzies vai tuvojas pārdošanas beigu termiņš.

Šī atpirkšanas politika skaidri jāizklāsta tiešajiem pārdevējiem.

B.j. Produktu krājumi

Uzņēmumi nepieprasa tiešajiem pārdevējiem un neaicina tos iegādāties produktu krājumus ne nepamatoti lielā apjomā, ne regulāri, ja ir iespējams, ka produktu daudzumu nevarēs pārdot vai patērēt saprātīgā laikposmā. Nosakot produktu krājumu atbilstīgu apjomu, ir jāņem vārā turpmāk minētais: krājumu attiecība pret reālajām pārdošanas iespējām, produkta konkurētspēja un tirgus vide, uzņēmuma produkta apgrozījuma un atlīdzības politika.

B.k. Pārskati

Uzņēmumi iesniedz tiešajiem pārdevējiem periodiskus pārskatus attiecīgi par pārdošanu, iegādi, ieņēmumiem, komisijas maksām, bonusiem, atlaidēm, piegādēm, atcelšanām un citiem saistītiem datiem saskaņā ar uzņēmuma vienošanos ar tiešo pārdevēju. Visa nauda ir jāmaksā un atvilkumi jāveic komerciāli pamatoti.

B.l. Izglītība un mācības

Uzņēmumi nodrošina atbilstīgu izglītību un mācības, lai tiešie pārdevēji varētu darboties ētiski, tostarp informāciju par piemērojamo ētikas kodeksu, attiecīgo tirgu un produktu. Mācības var apgūt sesijās, rakstveida rokasgrāmatās, ceļvežos vai audiovizuālos materiālos, ko nodrošina par saprātīgu samaksu vai bez maksas. Uzņēmumi nedrīkst izmantot mācību programmas kā peļņas gūšanas avotu.

B.m. Citi materiāli

Uzņēmumi aizliedz tiešajiem pārdevējiem tirgot vai pieprasīt citiem iegādāties jebkādus materiālus, kas neatbilst uzņēmuma politikai un procedūrām.

Tiešie pārdevēji, kas pārdod uzņēmuma apstiprinātus reklāmmateriālus vai mācību literatūru papīra formātā vai elektroniski: 1) izmanto vienīgi tādus materiālus, kas atbilst tiem pašiem standartiem, kādus ņem vērā uzņēmums; 2) nenosaka par pienākumu tiešajiem apakšpārdevējiem iegādāties šādus pārdošanas atbalsta materiālus; 3) nodrošina pārdošanas atbalsta materiālus par saprātīgu un godīgu cenu, kas līdzvērtīga tai, par kādu līdzīgi materiāli parasti ir pieejami tirgū un 4) piedāvā rakstveida atpakaļatdošanas politiku, kas ir tāda pati kā tiešā pārdevēja pārstāvētā uzņēmuma atpakaļatdošanas politika.

Uzņēmumi veic rūpīgus, saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiešo pārdevēju sagatavotie pārdošanas atbalsta materiāli atbilst šā kodeksa noteikumiem, nav nepatiesi un maldinoši.

C. RĪCĪBA STARP UZŅĒMUMIEM

C.a. Princips

LTTA dalības uzņēmumiem pret citiem biedriem ir jāizturas godīgi.

C.b. Pārvilināšana

Uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst pārvilināt tiešos pārdevējus vai uzmākties citu uzņēmumu tiešajiem pārdevējiem ar sistemātiskiem vilinājumiem.

C.c. Nomelnošana

Tāpat uzņēmumi nedrīkst nomelnot un ļaut tiešajiem pārdevējiem negodīgi nomelnot citu uzņēmumu, tā produktus, pārdošanas un mārketinga plānu vai jebkādu citu uzņēmuma iezīmi.

D. KODEKSA IZPILDE

D.a. Uzņēmuma atbildība

Primārā atbildība par kodeksa ievērošanu ir katram atsevišķam uzņēmumam. Ja kodekss tiek pārkāpts, uzņēmums īsteno visus saprātīgos centienus, lai gandarītu sūdzības iesniedzēju.

Katram dalības uzņēmumam un topošam dalības uzņēmumam ir jāieceļ LTTA kodeksa atbildīgā amatpersona. Kodeksa atbildīgā amatpersona ir atbildīga par to, lai atvieglotu uzņēmumam kodeksa ņemšanu vērā un atbildētu uz LTTA kodeksa administratora pieprasījumiem. Tāpat viņš vai viņa ir galvenā kontaktpersona uzņēmumā, kas ziņo par LTTA Ētikas kodeksa principiem neatkarīgiem pārdevējiem, uzņēmuma darbiniekiem, patērētājiem un sabiedrībai.

D.b. LTTA atbildība

LTTA nodrošina personu, kas atbildīga par sūdzību izskatīšanu. LTTA veic visus nepieciešamos darbus, lai nodrošinātu sūdzību atrisināšanu.

D.c. Kodeksa administrators

LTTA par kodeksa administratoru ieceļ neatkarīgu personu vai iestādi. Kodeksa administrators, veicot atbilstīgas darbības, uzrauga to, kā uzņēmumi ievēro kodeksu. Kodeksa administrators risina jebkādas neatrisinātas tiešo pārdevēju sūdzības, kas balstās uz kodeksa pārkāpumiem, un iesniedz ikgadēju ziņojumu par kodeksa darbību.

D.d. Darbības

Darbības, kādas kodeksa administrators var noteikt uzņēmumam saistībā ar tiešā pārdevēja sūdzību par kodeksa pārkāpumiem, var būt tiešā pārdevēja līguma vai attiecību izbeigšana ar uzņēmumu, maksājumu atlīdzība, brīdinājuma izteikšana uzņēmumam vai tā tiešajiem pārdevējiem, vai citas atbilstīgas darbības un šādu darbību vai sankciju publicēšana.

D.e. Sūdzību izskatīšana

Uzņēmumi, LTTA un kodeksa administratori izveido sūdzību izskatīšanas kārtību un nodrošina, lai īsā laikposmā tiktu apstiprināta katras sūdzības saņemšana un saprātīgā laikposmā tiktu pieņemti lēmumi.

D.f. Uzņēmumu sūdzības

Uzņēmuma sūdzības par citu uzņēmumu vai LTTA risina kodeksa administrators vai neatkarīgs šķīrējtiesnesis saskaņā ar LTTA procedūrām.

D.g. Publicēšana

LTTA publicē kodeksu un pēc iespējas plašāk to popularizē. Drukāti kodeksa eksemplāri sabiedrībai ir pieejami bez maksas.