Tiešā tirdzniecība jeb tirdzniecība ārpus patstāvīgās tirdzniecības vietas ir preču un pakalpojumu pārdošana apmeklējot patērētāju mājās, darbavietā vai citā viņa atrašanās vietā, tai skaitā izbraukumā vai prezentācijā.

Slēdzot līgumu ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas, personai, kas slēdz līgumupārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vārdā vai pārstāvot pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju un tā intereses, pēc patērētāja pieprasījuma jāvar uzrāda šādus dokumentus:

 • personu apliecinošu dokumentu;
 • apliecību, kurā ir fotogrāfija, kā arī norādīts amats, pārdevēja nosaukums, pārdevēja reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā un juridiskā adrese;
 • pilnvarojuma līgumu (ja tāds ir nepieciešams);
 • apliecību par pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai tās kopiju vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrācijas apliecību vai tās kopiju.

Līgumā jābūt ietvertai šādai informācijai:

 • pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un datums, vārds, uzvārds, adrese un tālrunis (ja tāds ir);
 • preces vai pakalpojuma raksturojums un cena;
 • informācija par atteikuma tiesībām.

Vai var atteikties no preces vai pakalpojuma, kas iegādāta ārpus patstāvīgās tirdzniecības vietas?

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja prece vai pakalpojums iegādāts slēdzot līgumu ārpus patstāvīgās tirdzniecības vietas, patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā no preces vai preces (preču) daļas saņemšanas dienas vai pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas, nosūtot pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai rakstisku atteikumu.

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī jāizsniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.

Atcerieties! Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā! Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu.

Kā rīkoties, ja vēlaties izmantot atteikuma tiesības?

Patērētājam jānosūta atteikuma vēstule pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, informējot par vēlmi atteikties no preces.

Patērētājam rakstveida atteikums jāadresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Ja patērētājam netiek izsniegta rakstveida atteikuma veidlapa, rakstveida atteikumu sastāda brīvā formā un adresē ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu kopā ar procentiem, kura par preci vai lietu, vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.

Ja Jūs atgriežat preci, tādēļ, ka prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdodat par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē Jums arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

Vai ir izņēmuma gadījumi, kad atteikuma tiesības nevar izmantot?

Regulējums par sliekšņa tirdzniecību neattiecas uz:

 • nekustamā īpašuma būvniecības, pirkuma un nomas līgumiem vai līgumiem par citām tiesībām attiecībā uz nekustamo īpašumu, izņemot līgumus par preču piegādi un to iekļaušanu nekustamajā īpašumā un līgumus par nekustamā īpašuma remontu;
 • to pārtikas preču piegādi, kuras ir paredzētas tūlītējai lietošanai mājsaimniecībā un kuras pastāvīgi piegādā tirdzniecības aģents;
 • apdrošināšanas līgumiem;
 • vērtspapīru līgumiem;
 • līgumiem par preču vai pakalpojumu piegādi, kas noslēgti, pamatojoties uz tirgotāja katalogu, ar kuru patērētājs var iepazīties bez tirgotāja pārstāvja klātbūtnes, un ir paredzēta tirgotāja pārstāvja un patērētāja līguma nepārtrauktība attiecībā uz konkrēto darījumu vai jebkuru turpmāko darījumu. Gan katalogs, gan līgums skaidri informē patērētāju par viņa tiesībām atdot atpakaļ preces piegādātājam laikā, kas nav mazāks par 14 dienām pēc to saņemšanas, vai atteikuma tiesībām, kas izmantojamas šajā laikā bez jebkādām saistībām, izņemot pienācīgu rūpību pret precēm.

Vairāk informācijas par: http://www.ptac.gov.lv