Lejupielādēt pdf formātā:

LTTA Kodekss attiecībā uz tiešajiem pārdevējiem


TIEŠĀS TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA RĪCĪBAS KODEKSS ATTIECĪBĀ UZ TIEŠAJIEM PĀRDEVĒJIEM, STARP TIEŠAJIEM PĀRDEVĒJIEM UN STARP UZŅĒMUMIEM
A. VISPĀRĪGI

A.a. Darbības joma

Tiešās tirdzniecības uzņēmumu rīcības kodeksu attiecībā uz tiešajiem pārdevējiem, starp tiešajiem pārdevējiem un starp uzņēmumiem (turpmāk tekstā — „kodekss”) ir pieņēmusi Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija, kas ir Seldia — Eiropas Tiešās pārdošanas asociācijas — biedre, saskaņā ar Eiropas Tiešās tirdzniecības rīcības kodeksu attiecībā uz tiešajiem pārdevējiem, starp tiešajiem pārdevējiem un starp uzņēmumiem. Kodekss attiecas uz attiecībām starp tiešās tirdzniecības uzņēmumiem un tiešajiem pārdevējiem, starp tiešajiem pārdevējiem un starp tiešās tirdzniecības uzņēmumiem. Kodeksa mērķis ir tiešo pārdevēju aizsardzība, godīgas konkurences veicināšana brīvas uzņēmējdarbības ietvaros, tiešās tirdzniecības nozares peļņas iespēju ētiska reprezentācija un tiešās tirdzniecības publiskā tēla uzlabošana, kā galvenais mērķis ir pārdot kvalitatīvus produktus patērētājiem ar godīgiem noteikumiem un nosacījumiem.

A.b. Terminu skaidrojums

Šajā kodeksā:

1) tiešā tirdzniecība ir jebkura mārketinga un pārdošanas metode, kuras pamatā ir personisks kontakts starp pārdevēju, turpmāk – „tiešais pārdevējs”, un patērētāju, un, kas tiek veikta klātienē vai digitālā formātā, demonstrējot preces un stāstot par tām ārpus uzņēmējdarbības telpām;

2) patērētājs ir jebkura fiziska persona, kura iegādājas produktus mērķiem, kas nav saistīti ar viņa īstenotu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesiju;

3) LTTA — Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija ir tiešās tirdzniecības uzņēmumu valsts asociācija, kas Latvijā pārstāv tiešās tirdzniecības uzņēmumus un kas ir Seldia — Eiropas Tiešās tirdzniecības asociācijas — biedre;

4) uzņēmums ir jebkāda uzņēmējdarbības vienība, kas tirgo produktus, kas saistīti ar prečzīmi, pakalpojumu zīmi vai identificējošu simbolu, izmantojot izplatīšanas sistēmu, kas balstās uz tiešo tirdzniecību, un kas ir LTTA biedrs;

5) izplatīšanas sistēma ir jebkāda organizācija un metodes, kas izstrādātas produktu tirdzniecībai;

6) tiešais pārdevējs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir tiešās tirdzniecības uzņēmuma izplatīšanas sistēmas biedrs un kas tirgo uzņēmuma produktus, veicina tirdzniecību vai sniedz atbalstu tirdzniecībā ārpus uzņēmējdarbības telpām. Tiešajiem pārdevējiem var būt tiesības piesaistīt citus tiešos pārdevējus. Tiešais pārdevējs var būt neatkarīgs tirdzniecības aģents, neatkarīgs darbuzņēmējs, neatkarīgs tirgotājs vai izplatītājs, nodarbināts vai pašnodarbināts pārstāvis vai cits līdzīgs uzņēmuma produktu izplatītājs;

7) ieņēmumi ir jebkādi ienākumi, ko saņēmis tiešais pārdevējs. Ieņēmumi var būt komisijas maksas, tirdzniecības uzcenojums, noteiktie maksājumi, piemaksas, atlīdzības, bonusi vai cita veida ieņēmumi;

8) produkts ir jebkāda materiāla vai nemateriāla prece vai pakalpojums, kas ir paredzēts pārdošanai patērētājiem;

9) uzņēmējdarbības atbalsta materiāls ir jebkāda prece vai pakalpojums, kas izstrādāts, lai palīdzētu tiešajiem pārdevējiem veikt un attīstīt viņu uzņēmējdarbību, un kas ir:

a) paredzēts pārdošanai tiešajiem pārdevējiem vai tiek viņiem nodrošināts bez maksas un

b) nav paredzēts tālākpārdošanai patērētājiem;

10) maksa ir:

a) jebkāds maksājums naudā vai

b) jebkāds maksājums uzņēmējdarbības atbalsta materiālu iegādei,

ja šis maksājums tiešajam pārdevējam ir jāveic, iestājoties tiešās tirdzniecības uzņēmuma izplatīšanas sistēmā, vai periodiski kā nosacījums nepārtrauktai dalībai šajā izplatīšanas sistēmā;

11) darbinieku piesaiste ir jebkāda darbība, ko veic ar mērķi piedāvāt personai iespēju kļūt par tiešo pārdevēju;

12) kodeksa administrators ir neatkarīga persona vai iestāde, kuru ir iecēlusi LTTA, lai tā uzraudzītu, kā uzņēmumi ievēro LTTA kodeksu, un lai izskatītu sūdzības saskaņā ar kodeksu.

A.c. Uzņēmumi

Katrai LTTA dalības organizācijai ir jāņem vērā kodekss, lai tās tiktu uzņemtas un varētu turpināt dalību LTTA. Katrai LTTA dalības organizācijai ir prasīts publiski popularizēt dalību LTTA un šo kodeksu.

A.d. Tiešie pārdevēji

Tiešajiem pārdevējiem kodekss nav tieši saistošs, bet, lai tie varētu piedalīties uzņēmuma izplatīšanas sistēmās, tiem ir jāņem vērā kodekss vai rīcības noteikumi, kas atbilst tā standartiem.

A.e. Pašpārvalde

Kodekss ir tiešās tirdzniecības nozares pašpārvaldes pasākums. Tas nav likums, un tajā noteiktās saistības var pieprasīt tādu ētiskās rīcības līmeni, kas pārsniedz likumā noteiktās prasības. Tā neievērošana nerada nekāda veida civiltiesisko atbildību. Pārtraucot dalību LTTA, uzņēmumam vairs nav saistošs kodekss, kā noteikumi paliek piemērojami notikumiem vai darījumiem, kas radušies laikā, kad uzņēmums bija LTTA biedrs.

A.f. Valsts tiesību akti

Uzņēmumiem un tiešajiem pārdevējiem ir jāņem vērā tiesību aktu prasības, un tādēļ kodeksā nav pārfrāzētas visas tiesību aktos noteiktās saistības.

A.g. Standarti

Kodeksā ir iekļauti ētiskās rīcības standarti tiešās tirdzniecības uzņēmumiem un tiešajiem pārdevējiem. Kodeksu ir ieteicams izmantot kā nozares standartu liecību.

A.h. Eksteritoriāla piemērojamība

LTTA apliecina, ka tā pieprasīs, lai visi asociācijas biedri ievērotu Eiropas tiešās tirdzniecības rīcības kodeksu attiecībā uz tiešās tirdzniecības darbībām ārpus Latvijas un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), un šī rīcības kodeksa ievērošana būs uzņemšanas un turpmākās dalības nosacījums Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācijā, tostarp asociācija apliecina, ka visi biedri ievēros arī Pasaules Tiešās tirdzniecības asociāciju federācijas (PTTAF) rīcības kodeksu attiecībā uz tirdzniecības darbībām ārpus EEZ, ciktāl attiecīgās darbības nav citas Tiešās tirdzniecības asociācijas, kas ir Seldia biedre, vai ar PTTAF saistītas Tiešās tirdzniecības asociācijas Rīcības kodeksa jurisdikcijā.

Ja saistībā ar uzņēmuma rīcību tiek iesniegta sūdzība par kodeksa pārkāpumu un tas tiek darīts valstī, kurā attiecīgais uzņēmums nav TTA biedrs, minētajam uzņēmumam ir jāpieņem, ka attiecīgās sūdzības izskatīšana ir šā uzņēmuma piederības valsts kodeksa administratora jurisdikcijā (vai, ja attiecīgais uzņēmums nav savas piederības valsts TTA biedrs, tādas valsts kodeksa administratora jurisdikcijā, kurā attiecīgais uzņēmums ir TTA biedrs), un jāsedz pamatotas izmaksas, kas piederības valsts kodeksa administratoram ir radušās saistībā ar sūdzības izskatīšanu. Turklāt piederības valsts kodeksa administrators var saskaņot savu rīcību ar sūdzības iesniedzēja piederības valsts kodeksa administratoru (ja tāds ir) un, izvērtējot sūdzību par iespējamo kodeksa pārkāpumu, prioritārā secībā piemērot i) tās valsts ētikas kodeksa normas, kurā ir iesniegta sūdzība, vai ii) attiecīgā uzņēmuma piederības valsts ētikas kodeksa normas, vai vismaz iii) Eiropas ētikas kodeksa normas.

B. RĪCĪBA ATTIECĪBĀ UZ TIEŠAJIEM PĀRDEVĒJIEM

B.a. Tiešo pārdevēju atbilstība

Uzņēmumi kodeksa saturu paziņo visiem tiešajiem pārdevējiem. Lai tiešie pārdevēji varētu piedalīties uzņēmuma izplatīšanas sistēmā, tiem pieprasa ievērot kodeksu vai rīcības noteikumus, kas atbilst tā standartiem.

B.b. Darbinieku piesaiste

Uzņēmumi un tiešie pārdevēji saskarsmē ar iespējamajiem un esošajiem tiešajiem pārdevējiem neizmanto maldinošu vai negodīgu darbinieku piesaistes praksi.

B.c. Uzņēmējdarbības informācija

Informācijai, kādu uzņēmums sniedz tiešajiem pārdevējiem un iespējamajiem tiešajiem pārdevējiem par iespēju un ar to saistītajām tiesībām, pienākumiem un raksturīgajiem izdevumiem un izmaksām, ir jābūt rūpīgai un pilnīgai. Uzņēmuma tirgvedības plāns ir caurskatāms, saprotams un nav maldinošs. Uzņēmumi iespējamajam darbiniekam nesniedz nepārbaudāmus faktus un neizsaka neizpildāmus solījumus. Uzņēmumi iespējamos darbiniekus ar tirdzniecības iespēju priekšrocībām nekad neiepazīstina nepatiesā vai maldinošā veidā.

B.d. Ieņēmumi un pārskati

Uzņēmumi iesniedz tiešajiem pārdevējiem periodiskus pārskatus attiecīgi par pārdošanu, iegādi, ieņēmumiem, komisijas maksām, bonusiem, atlaidēm, piegādēm, atcelšanām un citiem saistītiem datiem saskaņā ar uzņēmuma vienošanos ar tiešo pārdevēju. Visa nauda ir jāmaksā un atvilkumi jāveic komerciāli pamatoti un saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem.

Tiešo pārdevēju izpeļņa ir atkarīga no produktu vai pakalpojumu pārdošanas patērētājiem. Tiešo pārdevēju ieņēmumu pamatā var būt tiešo pārdevēju un tiem pakārtoto izplatītāju noslēgtie tirdzniecības darījumi un pirkumi personiskai lietošanai.

Tiešie pārdevēji nedrīkst saņemt samaksu par citu tiešo pārdevēju iesaistīšanu izplatīšanas sistēmā, taču uzņēmumi var tiešajiem pārdevējiem paredzēt minimālus veicināšanas pasākumus, kas atbilst valsts tiesību aktu prasībām.

B.e. Apgalvojumi par ieņēmumiem

1. Uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst sniegt maldinošas ziņas par tiešo pārdevēju esošajiem vai potenciālajiem pārdošanas apjomiem vai ieņēmumiem.

2. Ziņām par ieņēmumiem un pārdošanas apjomiem ir jābūt:

a) patiesām un precīzām, pasniegtām tā, lai neradītu nepareizu priekšstatu un nemaldinātu informācijas saņēmēju; un

b) pamatotām ar dokumentētiem un pierādītiem faktiem, kas attiecas uz konkrēto tirgu.

3. Potenciālajiem tiešajiem pārdevējiem:

a) ir jābūt informētiem par to, ka tiešo pārdevēju faktiskie ieņēmumi un pārdošanas apjomi var atšķirties un ka tie ir atkarīgi no pārdevēja prasmēm, ieguldītā laika un darba un citiem faktoriem; un

b) ir jāsaņem pietiekami plaša informācija, lai varētu racionāli izvērtēt savas iespējas gūt ienākumus. Tas var ietvert ienākumu gūšanas piemērus, kuru pamatā ir objektīvi un skaidri definēti kritēriji (piemēram, nedēļas laikā tiešajai tirdzniecībai veltītais laiks) vai vidējo ienākumu diapazonu atklāšanu.

B.f. Attiecības

Tiešā pārdevēja darbības sākumā uzņēmumi izsniedz tiešajam pārdevējam rakstveida līgumu, ko ir parakstījis gan uzņēmums, gan tiešais pārdevējs, vai rakstveida aktu. Rakstveida līgumā vai aktā ir jābūt iekļautai būtiskākajai informācijai saistībā ar attiecībām starp tiešo pārdevēju un uzņēmumu. Uzņēmumi informē tiešos pārdevējus par viņu likumā noteiktajām saistībām, tostarp visām piemērojamām licencēm, reģistrācijām un nodokļiem.

Uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst ļaunprātīgi izmantot tiešā pārdevēja privāto jomu, sociālo, intelektuālo vai emocionālo jutīgumu, ko var uzskatīt par izmantošanu.

B.g. Maksas

Uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst pieprasīt tiešajiem pārdevējiem vai iespējamajiem tiešajiem pārdevējiem maksāt nepamatoti augstu maksu par: produktu inventāru,  franšīzes maksu, maksu par reklāmas materiāliem un pārdošanas atbalsta materiāliem vai citas maksas, kas saistītas vienīgi ar tiesībām piedalīties uzņēmuma darbībā.

Uzņēmumi nedrīkst pieprasīt, lai tiešie pārdevēji pieteikšanās procesā iegādātos uzņēmuma produktus, izņemot gadījumus, kad attiecīgie produkti ir iekļauti sākuma jeb starta komplektā. Ir atļauta sākuma komplekta obligāta iegāde par saprātīgu tirgus vērtību.

Perifēro vai papildu produktu vai pakalpojumu sniegšanai nav jākalpo par uzņēmuma vai tiešā pārdevēja peļņas avotu.

Jebkurām maksām, kas ir jāveic, lai kļūtu par tiešo pārdevēju, ir jābūt tieši saistītām ar saņemto materiālu, produktu vai pakalpojumu vērtību.

Maksa, kas ir jāveic, lai kļūtu par tiešo pārdevēju vai turpinātu darboties kā tiešais pārdevējs, tostarp maksa par nepieciešamajiem papildu pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums (piemēram, tiešsaistes apmācība, e-komercija vai citi interneta risinājumi, konkrētas tirdzniecības lietotnes vai tiešsaistes veikali, ja tie ir absolūti nepieciešami uzņēmējdarbības veikšanai vai ja uzņēmums pieprasa tiešajam pārdevējam iegādāties šādus pakalpojumus, nosūtīšanas izmaksas), tiek pilnībā atmaksāta (izņemot tiešā pārdevēja nopelnīto komisijas maksu), ja tiešais pārdevējs izbeidz izplatīšanas līgumu 30 dienu laikā pēc attiecīgā maksājuma veikšanas. Atmaksas noteikumi attiecas tikai uz tiem maksājumiem, ko tiešais pārdevējs ir veicis pēdējo 30 dienu laikā pirms izplatīšanas līguma izbeigšanas.

Komisijas naudas izmaksāšana par maksu, kas ir jāveic, lai kļūtu par tiešo pārdevēju vai turpinātu darboties kā tiešais pārdevējs, būtībā ir tiešo pārdevēju atalgošana par jaunu tiešo pārdevēju iesaistīšanu izplatīšanas sistēmā, un šāda prakse ir aizliegta.

B.h. Privātuma ievērošana

Uzņēmumiem un tiešajiem pārdevējiem jāsazinās ar tiešajiem pārdevējiem tikai saprātīgā veidā un laikā, lai šī saziņa nebūtu uzbāzīga, un, ja tie ir piemērojami, ievērojot attiecīgos valsts tiesību aktus. Tiešajiem pārdevējiem un uzņēmumiem jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu visas patērētāja, potenciālā patērētāja vai tiešā pārdevēja sniegtās privātās informācijas aizsardzību. Uzņēmumi un tiešie pārdevēji nedrīkst ļaunprātīgi izmantot tiešā pārdevēja privāto sfēru, sociālo, intelektuālo un emocionālo jūtīgumu, kas attiecīgi ietver tiešā pārdevēja ekspluatāciju.

B.i. Diskriminācijas aizliegums

Uzņēmumu nodrošinātās uzņēmējdarbības iespējas ir pieejamas visiem iespējamajiem izplatītājiem neatkarīgi no to dzimuma, rases, etniskās piederības, reliģiskās vai garīgās piederības vai politiskajiem uzskatiem. Uzņēmumiem ir rakstveidā jāapliecina, ka uzņēmējdarbību nekādā ziņā nedrīkst sasaistīt ar vienu vai vairākiem no iepriekš minētajiem privātās dzīves aspektiem.

B.j. Nepamatota produktu iegāde un produktu atpirkšana

Uzņēmumi nepieprasa, lai tiešie pārdevēji iegādātos produktu krājumus nepamatoti lielā apjomā, un neaicina tiešos pārdevējus šādi rīkoties. Uzņēmumi veic konkrētus un pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tiešie pārdevēji, kuri saņem kompensāciju par pakārtoto izplatītāju pārdošanas apjomu, minēto kompensāciju var saņemt tikai tad, ja tie patērē vai pārdod iegādātos produktus.

Ja tiešais pārdevējs nolemj izbeigt attiecības ar uzņēmumu, uzņēmumam pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāatpērk visi nepārdotie produkti, reklāmas materiāli, pārdošanas atbalsta materiāli un komplekti, ko var atkārtoti pārdot un kas ir iegādāti pēdējo divpadsmit mēnešu laikā, un jāatlīdzina tiešajam pārdevējam sākotnējās izmaksas, atskaitot apstrādes izmaksas, ko sedz tiešais pārdevējs un kas nedrīkst pārsniegt 10 % no neto pirkšanas cenas. Uzņēmums var atskaitīt arī peļņu, ko tiešais pārdevējs ir guvis, pamatojoties uz atpakaļ atdoto produktu sākotnējo iegādi. Šī krājumu atpirkšanas politika ir skaidri jāizklāsta tiešajiem pārdevējiem.

Ja uzņēmums vai pārdevējs pieprasa, lai neatkarīgs pārdevējs iegādātos nepamatoti lielu produktu vai pārdošanas atbalsta materiālu daudzumu, vai aicina neatkarīgu pārdevēju šādi rīkoties, tā ir uzskatāma par negodīgu un maldinošu darbinieku piesaistes praksi.

B.k. Izglītība un mācības

Uzņēmumi nodrošina atbilstīgu izglītību un mācības, lai tiešie pārdevēji varētu darboties ētiski, tostarp informāciju par piemērojamo ētikas kodeksu, attiecīgo tirgu un produktu. Mācības var apgūt sesijās, rakstveida rokasgrāmatās, ceļvežos vai audiovizuālos materiālos, ko nodrošina par saprātīgu samaksu vai bez maksas. Uzņēmumi nedrīkst izmantot mācību programmas kā peļņas gūšanas avotu.

B.l. Citi materiāli

Uzņēmumi aizliedz tiešajiem pārdevējiem tirgot citiem tiešajiem pārdevējiem materiālus, ko nav apstiprinājis uzņēmums un kas neatbilst uzņēmuma politikai un procedūrām.

Tiešie pārdevēji, kas pārdod uzņēmuma apstiprinātus, juridiski atļautus reklāmas vai mācību materiālus, kuri ir pieejami papīra formā vai elektroniski, vai jebkādā citā formā: i) piedāvā vienīgi tādus materiālus, kas atbilst tiem pašiem standartiem, kādus ievēro uzņēmums; ii) nedrīkst noteikt, ka citiem tiešajiem pārdevējiem ir pienākums iegādāties šādus materiālus; iii) nodrošina pārdošanas atbalsta materiālus par saprātīgu un godīgu cenu, kas nenes tiešajam pārdevējam ievērojamu peļņu un ir līdzvērtīga tai, par kādu līdzīgi materiāli parasti ir pieejami tirgū, un iv) piedāvā rakstveida atpakaļatdošanas politiku, kas ir tāda pati kā tiešā pārdevēja pārstāvētā uzņēmuma atpakaļatdošanas politika.

Uzņēmumi veic rūpīgus, saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiešo pārdevēju sagatavotie pārdošanas atbalsta materiāli un citi līdzīgi materiāli atbilst šā kodeksa noteikumiem, nav nepatiesi un maldinoši.

Kompensācijas izmaksāšana tiešajiem pārdevējiem par tādu mācību un reklāmas materiālu pārdošanu, kas jāiegādājas, lai kļūtu par tiešo pārdevēju vai turpinātu darboties kā tiešais pārdevējs, būtībā ir tiešo pārdevēju atalgošana par citu tiešo pārdevēju iesaistīšanu izplatīšanas sistēmā, un šāda prakse ir aizliegta.

C. RĪCĪBA STARP UZŅĒMUMIEM

C.a. Princips

LTTA dalības uzņēmumiem pret citiem biedriem ir jāizturas godīgi.

C.b. Nomelnošana

Tāpat uzņēmumi nedrīkst nomelnot un ļaut tiešajiem pārdevējiem negodīgi nomelnot citu uzņēmumu, tā produktus, pārdošanas un tirgvedības plānu vai jebkādu citu uzņēmuma iezīmi.

D. KODEKSA IZPILDE

D.a. Uzņēmuma atbildība

Primārā atbildība par kodeksa ievērošanu ir katram atsevišķam uzņēmumam. Ja kodekss tiek pārkāpts, uzņēmums dara visu iespējamo, lai gandarītu sūdzības iesniedzēju.

Katram dalības uzņēmumam un topošam dalības uzņēmumam ir jāieceļ LTTA kodeksa atbildīgā amatpersona. Kodeksa atbildīgā amatpersona ir atbildīga par to, lai atvieglotu uzņēmumam kodeksa ņemšanu vērā un atbildētu uz LTTA kodeksa administratora pieprasījumiem. Tāpat viņš vai viņa ir galvenā kontaktpersona uzņēmumā, kas ziņo par LTTA Ētikas kodeksa principiem neatkarīgiem pārdevējiem, uzņēmuma darbiniekiem, patērētājiem un sabiedrībai.

D.b. LTTA atbildība

LTTA nodrošina personu, kas atbildīga par sūdzību izskatīšanu. LTTA veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu sūdzību atrisināšanu.

D.c. Kodeksa administrators

LTTA par kodeksa administratoru ieceļ neatkarīgu personu vai iestādi. Kodeksa administrators, veicot atbilstīgas darbības, uzrauga to, kā uzņēmumi ievēro kodeksu. Kodeksa administrators risina jebkādas neatrisinātas tiešo pārdevēju sūdzības, kas balstās uz kodeksa pārkāpumiem, un iesniedz ikgadēju ziņojumu par kodeksa darbību.

D.d. Darbības

Darbības, kādas kodeksa administrators var noteikt uzņēmumam saistībā ar tiešā pārdevēja sūdzību par kodeksa pārkāpumiem, var būt tiešā pārdevēja līguma vai attiecību izbeigšana ar uzņēmumu, maksājumu atlīdzība, brīdinājuma izteikšana uzņēmumam vai tā tiešajiem pārdevējiem, vai citas atbilstīgas darbības un šādu darbību vai sankciju publicēšana.

D.e. Sūdzību izskatīšana

Uzņēmumi, LTTA un kodeksa administrators izstrādā sūdzību izskatīšanas procedūras un nodrošina, ka jebkuras sūdzības saņemšana parasti tiek apstiprināta divu nedēļu laikā un lēmumi tiek pieņemti trīs mēnešu laikā no attiecīgā sūdzības saņemšanas apstiprināšanas datuma.

D.f. Uzņēmumu sūdzības

Uzņēmuma sūdzības par citu uzņēmumu vai LTTA risina kodeksa administrators vai neatkarīgs šķīrējtiesnesis saskaņā ar LTTA procedūrām.

D.g. Publicēšana

LTTA publicē kodeksu un pēc iespējas plašāk to popularizē. Drukāti kodeksa eksemplāri sabiedrībai ir pieejami bez maksas.